Tomáš Mitro
Nákladná cestná doprava

Prepravný poriadok

 

PREPRAVNÝ PORIADOK

CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

Tomáš Mitro, so sídlom Košická 1230/23, 044 14 Čaňa, podľa §4 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave

vydáva

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

Oddiel I

Základné ustanovenia

Článok 1

Úvodné ustanovenia

• Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej

zmluvy.

• Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku Tomáš Mitro, so sídlom Košická 1230/23, 044 14 Čaňa,

ktorý podniká v cestnej nákladnej doprave na základe rozhodnutia Obvodného úradu pre cestnú

dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach odo dňa 11.12.2012 - rozhodnutie č. 1/2012/04042.

• Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a

iných požadovaných druhov tovarov v medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.

Článok 2

Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

• Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu

• vnútroštátna cestná nákladná doprava,

• Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy

• vozové zásielky

• kusové zásielky

• Za vozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo

príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť je vyššia ako 2500 kg alebo bez zreteľa na jej

hmotnosť:

• ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,

• ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou jazdou

vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote si to

vyžaduje,

• ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestach.

O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil náklad na iné

vozidlo.

• Za dokládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde

vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.

Článok 3

Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom

• Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje vozové zásielky, ale

vykonáva tiež prepravu kusových zásielok.

• Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku

• preprava nákladu na paletách,

• papiera zvitkov,

• preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov.

• Iné prepravy vykonáva na základe podrobných objednávok prepravcov.

Článok 4

Veci vylúčené z prepravy

• Z prepravy sú vylúčené

• veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,

• nebezpečné veci triedy 1 (výbušné látky a predmety), triedy 6.1 (jedovaté látky), 6.2 (infekčné

látky), triedy 7 (rádioaktívny materiál), triedy 8 (žieravé látky) podľa členenia stanoveného

Európskou dohodou o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (Dohoda ADR),

• predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť, rozmery

vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktorých má byť pri preprave použito, sú nevhodné

na preprave vozidlom dopravcu,

• veci vysokej resp. ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké zbierky, starožitnosti a pod.).

• Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu neprepravuje živé zvieratá.

• Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú

technickú základňu.

• Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za

zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola

prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ

povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozovú

zásielku.

Článok 5

Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah spolupráce odosielateľa a príjemcu

vecí s dopravcom

• Dopravca ale aj odosielatelia a zasielatelia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné

harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych

predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Ide najmä o dodržiavanie doby

prevádzky nakladacích miest odosielateľa a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie časov nakládky

a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať režim práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok,

denných a týždenných odpočinkov.

• Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a manipulácie

chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale,

zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

• Odosielateľ je povinný zabaliť riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu

mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných zásielkach a na

dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca nepreskúšava, či

zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za

škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy na ostatných

prepravovaných zásielkach alebo vozidle.

• Odosielateľ je povinný zaistiť, aby obaly zásielky alebo jednotlivých kusov zásielky svojimi rozmermi,

konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie paletizačnej a mechanizačnej techniky pri ložných

prácach a preprave.

• Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento prepravný

poriadok alebo je to potrebné pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre odstránenie

nebezpečenstva jej poškodenia prípadne jej zámeny. Pri preprave kusových zásielok je odosielateľ

povinný každú zásielku zreteľne a nezmazateľne označiť adresou odosielateľa a príjemcu.

• Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom

zachádzané alebo aby bola ukladaná v určitej polohe, je odosielateľ povinný označiť každý kus

zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa platných Slovenských

technických noriem (STN) prípade iných noriem (napr. IMO ak zásielka bude prepravovaná aj

námornou dopravou).

• Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a označovanie

tovaru, prepravu odmietne; ak odosielateľ výhradu dopravcu k baleniu a označovaniu zásielky

zapísanú v nákladnom liste alebo inom prepravnom doklade potvrdí, môže dopravca zásielku

prevziať k preprave.

• Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v prepravných

dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo

vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.

• Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá zásielka

vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.

• Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle

alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave,

ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri

ostatných prekážkach pri preprave.

• Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na prepravu po

pozemných komunikáciách. Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu alebo sa zistila jej chyba podľa

ods. 10, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť. Náklady spojené s pristavením vozidla na

nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke alebo náklady spojené s prerušením prepravy podľa od. 10 je

povinný odosielateľ zásielky dopravcovi uhradiť.

• Ak zásielka je zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet, len vtedy ak to

bolo s odosielateľom dohodnuté v prepravnej zmluve. Výsledok preskúmania je dopravca povinný

zaznamenávať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.

• Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň, kontejnerov a

pod. a s manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými zároveň so zásielkou.

• Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste

alebo v iných sprievodných dokladoch.

• Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o

správnosti tohto údaju zo strany odosielateľa. Hmotnosť zisťuje úradným vážením alebo výpočtom,

ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých kusov alebo počtom merných

jednotiek a hmotnosť jedného kusa zásielky alebo mernej jednotky je známa, prípadne zistená

vážením.

• Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania zaznamenáva dopravca na všetky diely

nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúmaní k dispozícii.

• Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné váženie a pod.) ak o

zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje hmotnosť zásielky

zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom.

• Ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal príjemca, je tiež povinný hradiť náklady spojené so zisťovaním

hmotnosti zásielky.

• Odosielateľ v SR si je vedomý, že ak uvedie bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa , pri

nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú

hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu

prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla, môže byť podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z. z.

o cestnej premávke v znení neskorších predpisov sankcionovaný zo strany Policajného zboru.

• Ak dopravca zistí prekročenie dovolenej hmotnosti nákladu resp. jeho zlé rozloženie zavinené

odosielateľom ešte v mieste odoslania, je odosielateľ povinný vykonať vyloženie časti zásielky resp.

jej preloženie. Ak to dopravca zistí až počas prepravy napr. z dôvodu nesprávnych údajov o hmotnosti

zásielky, je oprávnený vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie na účet a nebezpečie

odosielateľa zásielky. O tom, že zásielka sa bude prekladať resp. časť vykladať je dopravca povinný

informovať odosielateľa zásielky a tieto úkony je povinný zaznamenať aj v prepravnom doklade. Na

prepravu vyloženej časti zásielky je odosielateľ povinný vystaviť samostatnú objednávku prepravy.

• Odosielateľ je povinný presne špecifikovať v prepravnej zmluve miesto nakládky a vykládky (presnú

adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd určitých nákladných vozidiel resp.

v určitom čase na miesto nakládky resp. vykládky. Napríklad či miesto neleží v nízkoemisnej zóne,

v zóne s obmedzeniami pre vjazd nákladných vozidiel s určitou celkovou hmotnosťou, s určitým

zaťažením na nápravy a pod. Odosielateľ tiež je povinný uviesť dobu prevádzky príjemcu resp.

v ktorom čase je možné vykonávať vykládku.

• Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa dopravca

s prepravcom nedohodol inak.

• Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené v SR len vtedy, ak to nemožno urobi ť mimo cesty.

Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej

premávky.

• Osádka vozidla z hľadiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť zabezpečovať nakládku a vykládku

vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku len v prípade, ak má k tomu potrebné

prevádzkové zariadenie a pracovníkov a je to v prepravnej zmluve výslovne dohodnuté a za

dohodnutý príplatok k cene za prepravu. Osádka vozidla dopravcu z hľadiska predpisov o bezpečnosti

práce nemôže používať manipulačné zariadenia prepravcov pokiaľ nebola z ich prevádzkou

zaškolená a s písomným súhlasom prepravcov.

• Odosielateľ je povinný vykonať včas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a k ochrane zásielky

pred poškodením. Prepravca (odosielateľ a príjemca) je povinný zabezpečiť podmienky pre

bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je povinný zaistiť, aby

nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržované v stave, ktorý umožňuje rýchlu a

bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zaistiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných

k jazde vozidiel vrátane neverejných príjazdových komunikácií a ich udržovanie v zjazdnom a

bezpečnostnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie miest nakládky a vykládky vozidiel.

• Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ), lebo ten má

patričné znalosti týkajúce sa zásielky. Odosielateľ zásielky je povinný poskytnúť presné informácie

o zásielke týkajúce sa hmotnosti a rozmerov jednotlivých kusov. Ak má odosielateľa vypracované

pokyny pre nakladanie a upevnenie nákladu v cestnej nákladnej doprave je povinný ich dopravcovi

v dostatočnom predstihu pre zahájením prepravy poskytnúť v jazyku, ktorému dopravca rozumie.

• Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu

na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a

z hľadiska toho aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak

nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla,

je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti.

Ak nie je dopravcovi vyhovené môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne

zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.

• Ak zabezpečuje nakládku a vykládku vozidla prepravca, je povinný dbať, aby nedošlo k poškodeniu

vozidla a iných zariadení dopravcu. Hlavne nie je dovolené spúšťať ťažšie náklady z väčšej výšky na

vozidlo.

• Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke alebo prepravovaným

nákladom, je prepravca povinný zaistiť po vyložení zásielky a pri opakovaných prepravách po

ukončení poslednej vykládky na vlastné náklady jeho vyčistenie. Ak prepravca nesplní túto povinnosť,

zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet dopravca.

• Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Náklady s dezinfekciou spojené hradí

prepravca, ktorého zásielka spôsobila nutnosť dezinfekcie.

• Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo jej časti len

vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju použiť k pôvodnému

účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca nespíše zápis o poškodení

zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis je možno urobiť aj v prepravnej listine.

• Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní voči

odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou napríklad do nákladného listu.

• Za čas zdržania dopravcu pri nakládke alebo vykládke sa považuje; pokiaľ nebolo v prepravnej zmluve

dohodnuté ináč; čas od požadovaného času pristavenia vozidla dopravcu na nakládku alebo vykládku

až po začatie nakládky alebo vykládky a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác vrátane

vystavenie prepravných dokladov k zásielke. Za čas zdržania môže dopravca požadovať finančnú

náhradu, ktorá by mala byť dohodnutá v prepravnej zmluve.

Oddiel II

Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave vecí vo

vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

Článok 6

Základné ustanovenie k zmluve o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

• Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave bude

sa riadiť ustanoveniami §§ 610-629 o zmluve o preprave vecí podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník.

• Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého

miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje

zaplatiť mu odplatu (prepravné).

• Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom

doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.

• Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi

najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi

neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.

• Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie

zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.

• Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej

lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po

prevzatí zásielky dopravcom.

• Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má podľa zmluvy

príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

• Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola

prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a uhradí účelne

vynaložené náklady s tým spojené.

• Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu určitú peňažnú sumu

(zásielka na dobierku) alebo uskutoční iný inkasný úkon, platia primerane ustanovenia o bankovom

dokumentárnom inkase (§ 697 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

• Ak si prepravu vecí objedná u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy

o preprave nákladu podľa §765 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 7

Povinnosti objednávateľa prepravy a príjemcu zásielky

• Objednávateľ prepravy najčastejšie odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o

obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto

povinnosti.

• Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma objednávky e-mailom,

faxom prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma objednávky pokiaľ sa

dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč.

• Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. Ak sa prepravy

budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie obdobie je vhodnejšie medzi dopravcom

a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu.

• Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie faktúry podľa

platnej legislatívy. Pre správne uzavretie prepravnej zmluvy musí objednávka alebo návrh prepravnej

zmluvy obsahovať nasledovné údaje:

• obchodné meno objednávateľa prepravy, adresu, IČO, IČ DPH, e-mail, číslo telefónu a podľa

potreby aj iné kontaktné údaje,

• informácie o zásielke (druh, hrubú hmotnosť (hmotnosť vrátane obalu a aj palety), počet kusov,

rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.),

• miesto odoslania a miesto určenia zásielky (presnú adresu),

• ak je požadovaný tak aj čas nakládky a čas vykládky,

• pri zásielkach prepravovaných do opravy aj informácie o druhu a rozsahu poškodenia.

• dohodnutú odplatu za vykonanie prepravy (cenu za prepravu).

• Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich

dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú

dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich nesprávnosťou.

• Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene zásielky ako je

bežná trhová cena.

• Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.

• Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a dopravcom

• prijatím objednávky,

• ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať tak započatím prepravy,

• prevzatím zásielky k preprave.

• Objednávka je prijatá

• ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase, prípadne o

spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo

• okamžikom, keď písomne, e-mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdenie

dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi; ak žiada odosielateľ takéto potvrdenie, je dopravca

povinný vyhovieť,

• započatím objednanej prepravy dopravcom pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa

predchádzajúcich bodov.

• Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi vzniká nová

prepravná zmluva.

• Pri prijatí objednávky prepravy alebo uzavretí prepravnej zmluvy môže dopravca požadovať od

objednávateľa prepravy zloženie zálohy až do výšky 80 % z dohodnutej ceny resp. predbežnej ceny

za prepravu. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite potvrdiť a vystaviť požadované daňové

doklady (napr. zálohovú faktúru).

• Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto prepravným

poriadkom dopravcovi nové príkazy.

• Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia

zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.

• Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za

rozhodnú inú cenu.

• Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú

časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

• Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po

jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom

prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi

nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom. V tomto prípade má naďalej

právo nakladať so zásielkou odosielateľ. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu,

nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

• Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za

zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo

musel vedieť.

• Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke,

dokiaľ s ňou môže nakladať.

• Ak viazne na zásielke niekoľko zádržných práv, má zádržné právo dopravcu prednosť pred zádržnými

právami vzniknutými predtým.

• Zádržné právo dopravcu má prednosť pred zádržným právom zasielateľa.

Článok 8

Zodpovednosť dopravcu za škodu na zásielke a za nedodržanie podmienok prepravy

(1) Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne

od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej

lehoty.

(2) Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie

dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu,

vlastnou chybou zásielky alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvráti ť a ktorých

následky odstráni ť nie je v jeho moci.

(3) Dopravca sa nemôže dovolávať v snahe zbaviť sa svojej zodpovednosti ani chýb vozidla použitého na

prepravu, ani zavinenia alebo nedopatrenia osoby, od ktorej najal vozidlo, alebo jej zástupcov alebo

pracovníkov.

(4) Dopravca je s prihliadnutím na ustanovenia dohovoru CMR článku 18 ods. 2 až 5 oslobodený od

zodpovednosti, ak strata alebo poškodenie vznikne z osobitného nebezpečenstva súvisiaceho

s jednou alebo s viacerými z týchto skuto čností:

a) použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak také použitie vozidiel bolo výslovne dojednané a

poznamenané v nákladnom liste;

b) chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá je pre svoju povahu, ak nie je riadne

balená alebo ak nie je balená vôbec, vystavená stratám alebo poškodeniam;

c) manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom, príjemcom

alebo osobami konajúcimi za odosielate ľa alebo príjemcu;

d) prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate

alebo poškodeniu, najmä lomom, hrdzou, vnútorným kazením, vysychaním, unikaním,

normálnym úbytkom alebo pôsobením hmyzu alebo hlodavcov;

e) nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky;

f) preprava živých zvierat.

(5) Ak dopravca nezodpovedá podľa tohto článku za niektoré z okolností, ktoré spôsobili škodu,

zodpovedá do tej miery, v akej okolnosti, za ktoré pod ľa tohto článku zodpovedá, prispeli ku škode.

(6) Dôkaz o tom, že strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty vznikli niektorou

z príčin uvedených v dohovore CMR článku 17 ods. 2, patrí dopravcovi.

(7) Ak dopravca osvedčí, že pod ľa okolností prípadu mohla strata alebo poškodenie zásielky vzniknúť z

jedného alebo z niekoľkých zvláštnych nebezpečenstiev uvedených v dohovore CMR v článku 17 od.

4, predpokladá sa, že vznikli z týchto nebezpečenstiev. Oprávnený môže však preukázať, že škodu

nespôsobilo ani celkom ani čiastočne niektoré z týchto nebezpečenstiev.

(8) Právna domnienka podľa predchádzajúceho odseku neplatí v prípade uvedenom v dohovore CMR

článku 17 ods. 4 písm. a), ak ide o neobvykle veľkú stratu alebo o stratu jednotlivého kusu zásielky.

(9) Ak sa preprava uskutočňuje vozidlom vybaveným takým zariadením, že zásielka je chránená pred

vplyvom tepla, zimy, pred kolísaním teplôt alebo pred vlhkosťou vzduchu, môže sa dopravca

dovolávať dohovoru CMR článku 17 ods. 4 písm. d) len v tom prípade, ak preukáže, že urobil všetky

opatrenia, ktoré mu za daných okolností patria, pokiaľ ide o výber, údržbu a použitie týchto zariadení,

a že sa spravoval osobitnými pokynmi, ktoré mu boli udelené.

(10) Dopravca sa môže dovolávať článku 17 ods. 4 písm. f) dohovoru CMR len vtedy, ak preukáže, že

urobil všetky opatrenia, ktoré bol pod ľa okolností povinný urobiť, a že sa spravoval osobitnými

pokynmi, ktoré mu boli udelené.

(11) Prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, keď zásielka nebola vydaná v dojednanej lehote, a pokiaľ

lehota nebola dojednaná, keď skutočný čas prepravy s prihliadnutím na okolnosti a pri čiastkových

nakládkach najmä s prihliadnutím na čas potrebný na zostavenie

(12) Oprávnený môže zásielku bez ďalších dôkazov považovať za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní po

uplynutí dojednanej lehoty, a pokiaľ nebola lehota dojednaná, do 60 dní po prevzatí zásielky

dopravcom na prepravu.

(13) Oprávnený môže pri prijatí náhrady za stratenú zásielku písomne požiadať, aby bolbezodkladne

upovedomený, ak sa zásielka nájde do jedného roka po vyplatení náhrady. Opodaní tejto žiadosti sa

mu vydá písomné potvrdenie.

(14) Do 30 dní po tom, čo dostal správu o nájdení zásielky, môže oprávnený žiadať, aby mu zásielka bola

vydaná, musí však splniť záväzky vyplývajúce z nákladného listu a vrátiť prijatú náhradu, prípadne po

odčítaní výdavkov, ktoré boli v nej zahrnuté; zachová sa mu však právo na náhradu škody

za prekročenie dodacej lehoty podľa článku 23, prípadne 26 dohovoru CMR.

(15) Ak oprávnený nepodal žiadosť podľa odseku 13 alebo ak nedal v lehote 30 dní pokyny podľa

odseku 14, alebo ak sa zásielka našla až po uplynutí jedného roka po vyplatení náhrady,

môže dopravca naložiť so zásielkou pod ľa práva platného v mieste, kde je zásielka.

(16) Ak sa zásielka vydá príjemcovi bez toho, že by sa v zmysle podmienok prepravnej zmluvy vybrala

dobierka, je dopravca povinný poskytnúť odosielateľovi náhradu škody až do výšky dobierky;

proti príjemcovi má však právo postihu.

(17) Ak odosielateľ odovzdáva na prepravu nebezpečnú zásielku, je povinný upozorniť dopravcu na

presnú povahu nebezpečenstva, ktoré z tejto zásielky vyplýva, prípadne mu oznámiť, aké

bezpečnostné opatrenia treba urobiť. Ak toto upozornenie nie je zapísané v nákladnom liste, je

povinnosťou odosielate ľa alebo príjemcu preukázať iným spôsobom, že dopravca vedel o presnej

povahe nebezpečenstva spojeného s prepravou zásielky.

(18) Dopravca môže nebezpečné zásielky, o nebezpečnej povahe ktorých v zmysle predchádzajúceho

odseku tohto článku nevedel, kedykoľvek a kdekoľvek zložiť, zničiť alebo zneškodniť, a to bez

akejkoľvek povinnosti nahradiť škodu; okrem toho odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody

vzniknuvšie odovzdaním takej zásielky na prepravu alebo jej prepravou.

(19) Ak dopravca má podľa ustanovení tohto Dohovoru CMR povinnosť nahradiť škodu za úplnú alebo

čiastočnú stratu zásielky, vypočíta sa náhrada z hodnoty zásielky v mieste a čase jej prevzatia na

prepravu.

(20) Hodnota zásielky sa určuje podľa všeobecnej hodnoty tovaru rovnakej povahy a akosti.

(21) Ak sa prekročí dodacia lehota a oprávnený preukáže, že škoda vznikla z tohto dôvodu, dopravca je

povinný uhradiť škodu len do výšky dovozného.

(22) Náhrada škody nesmie však presahovať:

a) ak je poškodením znehodnotená celá zásielka, sumu, ktorá by sa vyplatila pri jej úplnej strate;

b) ak je poškodením znehodnotená len časť zásielky, sumu, ktorá by sa vyplatila pri strate

znehodnotenej časti zásielky.

(23) Odosielateľ môže, ak zaplatí dohodnutý príplatok k prepravnému, udať v nákladnom liste sumu

osobitného záujmu na dodaní zásielky pre prípad jej straty alebo poškodenia alebo prekročenia

dodacej lehoty.

(24) Oprávnený môže požadovať úroky z náhrady škody. Tieto úroky vo výške 5 % ročne sa počítajú odo dňa

zaslania písomnej reklamácie dopravcovi, a ak nebola reklamácia podaná, odo dňa podania žaloby na

súde.

(25) Ak sumy, podľa ktorých sa náhrada škody vypočítava, nie sú vyjadrené v mene štátu, v ktorom sa

platenie náhrady požaduje, uskutočňuje sa menový prepočet podľa bežného kurzu platného ku dňu a v

mieste vyplatenia náhrady.

(26) Ak strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty pri preprave, na ktorú

sa vzťahuje Dohovor CMR, môže viesť podľa príslušných právnych predpisov k uplatneniu

mimozmluvných nárokov, môže sa dopravca odvolať na tie ustanovenia Dohovoru, ktoré vylučujú jeho

zodpovednosť alebo ktoré určujú alebo obmedzujú rozsah náhrady škody.

(27) Ak sa pri strate zásielky, pri jej poškodení alebo pri prekročení dodacej lehoty uplatnia nároky z

mimoriadnej zodpovednosti proti niektorej z osôb, za ktoré dopravca podľa článku 3 dohovoru

CMR zodpovedá, môže sa táto osoba tiež odvolať na tie ustanovenia Dohovoru CMR, ktoré vylučujú

zodpovednosť dopravcu alebo ktoré určujú alebo obmedzujú rozsah náhrady škody.

(28) Dopravca sa nemôže odvolávať na tie ustanovenia tejto kapitoly, ktoré vylučujú alebo obmedzujú jeho

zodpovednosť alebo prenášajú dôkazové bremeno, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo takým

zavinením, ktoré sa podľa práva súdu, na ktorom sa právna vec prejednáva, považuje za

rovnocenné úmyslu.

(29) To isté platí aj vtedy, ak sa úmyselného konania alebo zavinenia dopustili zástupcovia alebo pracovníci

dopravcu alebo iné osoby použité dopravcom na uskutočnenie prepravy a ak títo zástupcovia,

pracovníci alebo iné osoby konali v rámci svojich pracovných úloh. V takom prípade sa títo zástupcovia,

pracovníci alebo iné osoby tiež nemôžu odvolávať, pokiaľ ide o ich osobnú zodpovednosť, na

ustanovenia tohto článku

Článok 9

Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy

• Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu bola

vrátená, alebo, aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je povinný uhradiť

účelne vynaložené náklady s týmto spojené.

• Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky.

• Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy podľa ods. 1 hradí

odosielateľ a podľa ods. 2 príjemca.

• O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia tiež ustanovenia čl. 7.

• Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to bez

meškania dopravcovi.

• Ak bola preprava odvolaná až po výjazdu vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo už bolo

na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane odosielateľa,

prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.

• Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých

podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je povinný to bez

meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté

dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť; od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak

nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch hodín od

dohodnutého času pristavenia vozidla.

• Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu započať alebo

v nej pokračovať alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a s odosielateľom nebol dohodnutý

ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania návrh odosielateľa.

• Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr. nutnosť

preloženia zásielky) a dosiahnutie jeho návrhu by si vyžiadalo dlhšej doby, než bude potrebná

k odstráneniu prekážky.

• Ak pominie prekážka skôr, ako bol vykonaný dodatočný návrh odosielateľa, postupuje dopravca podľa

pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ môže už v prepravnej listine dať návrh, ako so

zásielkou naložiť pre prípad vzniku prekážky pri preprave pri plnení prepravnej zmluvy.

• Ak nie je možno podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi,

obstará dopravca jej uloženie; o uložení zásielky dopravca bez meškania vyrozumie odosielateľa.

Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.

Článok 10

Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave

• Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne

likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo

je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do

nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť

inak.

• Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu

so zásielkou.

• Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje:

• názov (meno) odosielateľa a príjemcu,

• obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu,

• počet kusov,

• celkovú hmotnosť zásielky,

• miesto nakládky a miesto vykládky,

• dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom,

• miesto pre výhrady dopravcu.

• Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je

• prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,

• dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.

• Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú

časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej

listiny zjednodušené.

• Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť

údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

• Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého

vozidla na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave zásielky, jej obalu, počtu kusov

a spôsobu nakládky.

• Pri preprave nebezpečných vecí sa vyžadujú od odosielateľa ďalšie doklady predpísané

platnou právnou úpravou, ktoré sú uvedené v ďalších oddieloch prepravného poriadku.

Oddiel III

Záverečné ustanovenia

Článok 11

Reklamačné konanie

• Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce

z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú

v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku.

• Oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce

z prepravy písomne.

• Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) žiadať len ak ju

preukázateľne dopravcovi uhradil.

Článok 12

Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť

• Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na

svojom webovom sídle a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.

• Tento prepravný poriadok je platný od 11.12.2012.

• Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou

návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou

zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

• Objednávateľ prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy o preprave vecí resp. nákladu povinný

sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

Článok 13

Zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej dopravy

• Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na

webovom sídle dopravcu.

• Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho

zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

V Čani, dňa 11.12.2012

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu : Tomáš Mitro

konateľ : Tomáš Mitro